ХНУ / Кафедра технології машинобудування

Історія кафедри

26 серпня 1967р. згідно постанови Ради Міністрів СРСР №822 і наказу Мінвузу УРСР №593 при Хмельницькому філіалі Українського поліграфічного інституту була організована кафедра технології машинобудування, яку у різний час очолювали:

• 1967 - 1969р.р. к.т.н., доц. Ільїн Георгій Петрович
• 1969 - 1972р.р. к.т.н., доц. Музичук Антон Максимович
• 1972 - 1977р.р. к.т.н., доц. Кошель Василь Павлович
• 1977 - 1987р.р. к.т.н., доц. Фетісов Михайло Архипович
• 1987 - 2000р.р. д.т.н., проф. Сілін Радомир Іванович
• з 2000р. д.т.н., проф. Мазур Микола Петрович.

Період з 1967 по 1969 рік характеризується як період становлення кафедри. На той час у м. Хмельницькому був лише один цивільний вищий навчальний заклад, тому в технічному оснащенні лабораторної бази кафедри брали активну участь підприємства міста, для яких готувались інженерні кадри. В короткий термін кафедра була забезпечена металорізальними верстатами, пристроями, різальним і вимірювальним інструментом. Це дозволило оснастити необхідним обладнанням лабораторні роботи з курсів "Технологія машинобудування", "Теорія різання", "Металорізальні верстати", "Технологія металів" та інших. Постановка лабораторних робіт потребувала виконання значного обсягу робіт з проектування, виготовлення, складання та налагоджування пристроїв, оснастки, спеціального інструменту. Ця робота була виконана усього за два-три роки. Організаційна робота у великій мірі лягла на плечі першого завідувача кафедри Ільїна Г.П., але не останню роль зіграв також ентузіазм співробітників кафедри. Серед них старший викладач Лисничук В.П., лаборанти Бардер В.С. та Бєлінський П.П., які, не шкодуючи сил і часу, готували до занять лабораторії кафедри.

Другий етап, що характеризувався виконанням великого обсягу робіт з організації та методичного забезпечення навчального процесу, припадає на період з 1969 по 1972 роки (завідувач кафедри Музичук А.М.). На той час на кафедрі уже працювали молоді та енергійні старші викладачі Леськів В.Д. (курс "Пристрої до металорізальних верстатів"), Волинський Б.С. (курси «Металознавство», «Технологія металів», «Металорізальні інструменти»), Горбатюк Є.О. (курси "Технологія машинобудування", "Основи автоматизації виробничих процесів"), Кузяєв Б.А. (курс "Теорія різання металів»), Воронін В.Г. (курс "Металорізальні верстати"). З першого випуску залишилась працювати асистентом Кузьма Л.М. (лабораторні роботи з курсу "Різальний інструмент"). У 1970 році на кафедру прибув із Молдови к.т.н. Безносов А.Є., який через два роки обирається деканом механічного факультету. В 1971 році на кафедрі з'являються викладачі-кандидати технічних наук Кошель В.П., Фетісов М.А., Черменський Г.П. та Орлов Б.М. Згодом для роботи на кафед-рі були запрошені наукові працівники з великим виробничим досвідом к.т.н. Гаврилюк Л.Я. , к.т.н. Абрамов О.О. (Челябінський металургійний завод) та к.т.н. Сініченко А.А. (Сєвєродонецький хімкомбінат).

В цей же період були укладені господарські договори на виконання науково-дослідних та конструкторських розробок з Міністерством побутового обслуговування, заводами "Катіон", "Радіозавод" та іншими. Захистили кандидатські дисертації Леськів В.Д. і Кузяєв Б.А., почав працювати над дисертаційною роботою Горбатюк Є.О. До наукової роботи із числа кращих студентів залучаються Василишин Антон, Соколов Ігор, Гордєєв Анатолій, а згодом Мазур Микола, Косіюк Микола, Присяжний Леонід.

Наступний період розвитку кафедри розпочався з приходом у 1972 році завідувачем Кошеля В.П., який мав достатній досвід виробничої та наукової роботи. Він продовжував розвивати розпочаті Музичуком А.М. справи, що привело до подальшого розвитку та закріплення авторитету кафедри, покращилась студентська наукова робота, були започатковані дипломні проекти дослідницького напрямку. Розвивалась також науково-дослідна господарська договірна робота кафедри з напрямків: обробка пластмасових деталей з метою знімання задирок (доц. Кошель В.П., доц. Фетісов М.А.), заміна шкідливого середовища для електроерозійних верстатів (доц. Музичук А.М., доц. Кузяєв Б.А.), механізація пошуку інформації у відділах техніки безпеки на замовлення Міністерства побутового обслуговування (доц. Сініченко А.А., старший викладач Горбатюк Є.О.).

У цей же період (1974 р.) зі Львівського політехнічного інституту після призначення ректором Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування на кафедру прибув д.т.н., професор Сілін Радомир Іванович. На той час Сілін Р.І. був єдиним доктором технічних наук в інституті. З його появою на кафедрі (він читав курс "Автоматизація виробничих процесів") був започаткований новий напрямок наукової роботи - механізація та автоматизація технологічних процесів в машинобудуванні. Новий поштовх отримала також науково-дослідна робота викладачів кафедри - були організовані регулярні наукові семінари, на яких заслуховувались доповіді з дисертаційних робіт як кандидатських, так і докторських.

У 1974-76 роках на кафедрі з’являється молоде поповнення із числа кращих студентів-випускників – Косіюк М.М., Мехеда В.М., Мазур М.П., Каразей В.Д., Третько В.В., Гордєєв А.І., Лаврентьєв Б.В., а згодом Присяжний Л.В. У 1976 році на кафедру також приходить к.т.н. Стаднік Я.Ф., який активно включається у виконання навчальної, наукової та господарської договірної роботи.

У 1977 році у зв’язку із призначенням Кошеля В.П. проректором з виховної роботи завідувачем кафедри був обраний доц. Фетісов М.А. У цьому ж році після закінчення аспірантури ВУЗів України кафедру поповнили асистенти Урбанюк Є.А. та Баннов Г.М. Вказаний період для кафедри характеризується як період реконструкції: у 1977 році кафедра була переведена із другого в четвертий навчальний корпус і необхідно було організовувати на новому місці лабораторії та навчальні кабінети, що було пов’язано із виконанням великого обсягу робіт з перебазування та монтажу верстатів, їх налагоджування, виготовлення нових стендів для оформлення кабінетів і лабораторій тощо. Ці роботи виконувались, переважно, силами співробітників кафедри. Особливо слід відзначити завідувача лабораторіями Кравця П.А. та навчального майстра Михайлова В.А., без участі яких жоден верстат не був встановлений на нове місце. За цей період підготували і захистили кандидатські дисертації випускники кафедри Гордєєв А.І., Мазур М.П., Тельнов А.С., Ко-сіюк М.М., Каразєй В.Д., Семенів Л.К., Тищук С.П., Буряк В.Г.

У 1987 році завідувачем кафедри стає д.т.н., професор Сілін Р.І., який продовжував працювати ректором інституту. Новий період розвитку кафедри був особливий тим, що був узятий курс на комп'ютеризацію наукової, навчальної та методичної роботи, метою якого було підняття рівня роботи кафедри, та посилення зв’язків із виробництвом. З цією метою у 1987 році організована філія кафедри при Хмельницькому ВО «Пресмаш», нині ВАТ «Термопластавтомат». Одним із головних виконавців нового курсу розвитку було вибрано доц. Мясіщева О.А., який і став заступником завідувача кафедри. З часом вузький колектив, що займався освоєнням комп'ютерної техніки, розширявся, а кафедра оснащалась новою технікою - в аудиторіях 4-305, 4-304 та 4-308 були створені комп’ютерні класи. Результатом наукової роботи, що виконувалась із застосуванням передових на той час комп’ютерних технологій, став захист докторської дисертації Мясіщева О.А. та кандидатської дисертації Ковальчука С.С. Колектив кафедри після аспірантури поповнює її випускник асистент Ситнік С.В., на короткий період її членами були к.т.н., доценти Іщук В.І., Баскаков А.О., Грубий Є.І., Міщанинець А.А. і асистент Чумак Ю. Г

У 1995р. із призначенням Мясіщева О.А. директором інформаційно-комп'ютерного центру заступником завідувача кафедри був призначений Мазур М.П., який поставив за мету вивести колектив кафедри на новий рівень володіння комп’ютерною технікою і, на основі цього, підвищити рівень використання інформаційних технологій в навчальному процесі кафедри з орієнтацією на зростаючі потреби виробництва. У 1998 році з його ініціативи організовується філія кафедри ТМ на базі ВАТ заводу КПУ «Прігма-прес». Мазур М.П. у стислий термін завершив роботу над докторською дисертацією, яку у 1999 році успішно захистив у Київському політехнічному інституті. За цей період також підготували і захистили: докторську дисертацію - Гладкий Я.М., кандидатські дисертації - Третько В.В., Урбанюк Є.А. та Соколан К.С.

З 2000 року завідувачем кафедри технології машинобудування стає д.т.н., проф. Мазур М.П. Кафедра бере стратегічний курс на інтенсифікацію процесу підготовки спеціалістів за рахунок активного і масового впровадження комп’ютерної техніки та освоєння комп’ютерних технологій проектування на усіх етапах підготовки спеціалістів. В розрізі цієї стратегічної лінії за активної участі нинішнього завідувача лабораторіями Городецького М.М. іде переоснащення матеріальної бази кафедри: модернізація існуючого устаткування з ухилом впровадження комп’ютерних технологій підготовки виробництва та оснащення комп’ютерних класів новою технікою. Велика увага приділяється коректуванню робочих програм дисциплін, що читаються, підготовці навчальних посібників, методичних розробок та навчальних комп’ютерних програм. Кафедру поповнили Хіблін О.М., який мав великий виробничий досвід і згодом захистив кандидатську дисертацію, к.т.н. Рибак Л.П., область інтересів якого поширюється на проблеми нанотехнологій і новітні теорії про походження життя на Землі, та на короткий період Каньковський І.Є. За період з 2000 до 2005 року підготували і захистили кандидатські дисертації випускники кафедри: Савицький Ю.В., Бурлаков А.А., Бись С.С., Мілько В.В. та Крижанівський С.А.